O PROJEKCIE

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt „Jest akcja: AKTYWIZACJA!” realizowany przez Progres Szymon Artwik przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 


GŁÓWNE ZADANIA:  

 1. Rekrutacja.
 2. Opracowanie  Indywidualnego Planu Działania w oparciu o zidentyfikowane potrzeby uczestników projektu.
 3. Wsparcie psychologiczne w postaci doradztwa i szkoleń oraz doradztwo zawodowe.
 4. Realizacja szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 5. Usługi pośrednictwa pracy dla wszystkich uczestników projektu oraz staże zasadowe dla uczestników pozostających bez pracy. 


CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Zwiększenie i utrwalenie aktywnego udziału 57 osób, tym bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, biernych zawodowo oraz osób odchodzących od rolnictwa, ich rodzin, ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe lub cywilnoprawne) w wieku 18-29 lat na opolskim rynku pracy w okresie od IX 2019 do VI 2020.

GRUPA DOCELOWA

57 osób fizycznych w wieku 18-29 lat zamieszkujących woj.opolskie (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) należących do jednej z grup::
 • osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, nie kształcących się i szkolących się,
 • osób odchodzących od rolnictwa i ich rodzin, 
 • ubogich pracujących,
 • osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe lub cywilnoprawne.

REZULTATY

W ramach projektu minimum:

 • 28 osób uzyska kwalifikacje,
 • 42%osób w najtrudniejszej sytuacji podejmie zatrudnienie,
 • 57%osób nieprzynależnych do żadnych z powyższych grup podejmie zatrudnienie,
 • 27%osób pracujących poprawi swoją sytuację zawodową na rynku pracy.


WARTOŚĆ PROJEKTU: 777.851,96 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości: 655.573,63 zł.